Privacy Verklaring Boetajèn.

Boetajèn geeft om uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze enkel om uw orders te beheren, producten en diensten bij u af te leveren en, mits we daarvoor toestemming hebben, informeren we u over onze producten en diensten. In deze privacy verklaring leggen we u uit welke gegevens wij van u verzamelen, waarom wij deze gegevens nodig hebben en wat we met deze data doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boetajèn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, wanneer u onze producten afneemt of op andere wijze van onze diensten gebruik maakt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch met Boetajèn
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Boetajèn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren en uw betaling verder af te handelen. We gebruiken bijvoorbeeld uw afleveradres om de goederen op de juiste plaats te krijgen. En uw e-mail adres en/of telefoonnummer om u op de hoogte te houden van de orderstatus.
 • U te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten. We houden u graag op de hoogte over de ontwikkelingen binnen ons productaanbod. U heeft ten allen tijde het recht om zich hiervoor af te melden. Afmelden kan via dit contactformulier.
 • Wij gebruiken uw gegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Om onze bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren, worden uw gegevens ook gebruikt in algemene bedrijfsprocessen. Zo verwerken we uw gegevens in archiveringsbestanden zoals facturen, orders en orderbevestigingen en voor andere administratieve doeleinden.
 • Boetajèn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Boetajèn verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Dit doen we nu niet en zullen we ook nooit doen zonder uw toestemming.

Waar worden uw gegevens verwerkt en hoe lang worden deze bewaard?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard binnen Nederland. Wij bewaren uw gegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor we ze verzameld hebben en/of zolang we dit wettelijk verplicht zijn. Als u 24 maanden geen orders bij ons plaatst, worden uw gegevens op inactief gezet in onze database. We bewaren uw gegevens, zodat u gemakkelijk weer opnieuw klant kunt worden, als u daar later weer interesse in heeft. Uw gegevens worden dan gearchiveerd en niet meer actief verwerkt. Na verzoek voor verwijdering van uw gegevens bij ons, verwijderen wij uw persoonsgegevens onmiddellijk, met uitzondering van informatie die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren. Hieronder vallen bijvoorbeeld facturen, die wij 7 jaar dienen te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boetajèn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens via dit contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen, op uw verzoek. Boetajèn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Boetajèn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.